विद्यालयहरु

गाऊँ पाश्र्वचित्र २०६७ अनुसार कुरुले तेनुपा गाविसमा जम्मा १२ वटा विद्यालयहरुमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी संख्या १२२१ रहेको देखिन्छ जसमध्ये छात्रा ६१४ (५०.२९%) र छात्र ६०७ (४९.७१%) रहेका छन् । प्राथमिक तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी ८२३ (६७.४०%), निमावि तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी २६९ (२२.०३%) र मावि तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी १२१ (९.९१%) रहेका छन् । प्रावि तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी ८२३ मध्ये छात्रा ४०२ (४८.८५%) र छात्र ४२१ (५१.१५%) रहेका छन् । निमावि तहमा अध्ययनरत कुल २६९ मध्ये छात्रा १३१ (४८.७०%) र छात्र १३८ (५१.३०%) रहेका छन् । मावि तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी १२१ मध्ये छात्रा ७३ (६०.३३%) र छात्र ४८ (३९.६७%) रहेका छन् ।
वडास्तरीय तहगत विद्यार्थी विवरण विश्लेषण गर्दा प्रावि तहमा अध्ययनरत सबैभन्दा बढी विद्यार्थी वडा नं. १ मा १४९, वडा नं. ७ मा १२४, वडा नं. ३ मा ११०, वडा नं. ५ मा १०४, वडा नं. ८ मा १०२, वडा नं. ९ मा ७५, वडा नं. २ मा ६४, वडा नं. ६ मा ५६ र वडा नं. ४ मा सबभन्दा कम ३९ रहेका छन् । यसैगरी निमावि तहमा सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरु वडानं. १ मा ७०, वडा नं. ३ मा ४१, वडा नं. २ मा २७, वडा नं. ४ मा २६, वडा नं. ७ मा २५, वडा नं.६ मा २४, वडा नं. ५ मा २०, वडा नं. ८ मा १९ र सबभन्दा कम वडा नं. ९ मा १७ रहेका छन् ।
यसैगरी मावि तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी १२१ मध्ये सबभन्दा बढी वडा नं. २ बाट २९, वडा नं. ४ बाट २१, वडा नं.  ७ बाट २०, वडा नं. ३ बाट १४, वडा नं. ५ बाट १३, वडा नं. १ बाट ८, वडा नं. ९ बाट ९, वडा न. ८ बाट ५ र सबभन्दा कम वडा नं. ६ बाट ४ जना मात्र विद्यार्थीहरु रहेका छन् ।
वडास्तरीय कुल विद्यार्थी विवरण विश्लेषण गर्दा वडा नं. १ मा सबभन्दा बढी २२७ रहेको पाइएको छ । जसमा छात्रा १२५ (५५.०७%) र छात्र १०२ (४४.९३%) रहेका छन् । यसैगरी वडा नं. ३ मा १७३ (छात्रा ७६, छात्र ९७), वडा नं. ७ मा १६९ (छात्रा ८७, छात्र ८२), वडा नं. ५ मा १३७ (छात्रा ६९, छात्र ६८), वडा नं. ८ मा १२६ (छात्रा÷छात्र ६३÷६३), वडा नं. २ मा १२० (छात्रा ५२, छात्र ६८), वडा नं. ४ मा ८६ (छात्रा ५२, छात्र ३४) र सबभन्दा कम विद्यार्थी वडा नं. ६ मा ८४ (छात्रा ३५, छात्र ४९) रहेका छन् ।


Janata Primary School, Banspani, KT-4

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!